מהי תקנה 308?

308.(א)סבור בוחן או שוטר הנושאים עמם תעודה כאמור ב- תקנה 307 (א) כי רכב שניתן עליו רשיון רכב עלול לסכן את התנועה או לא נתמלאו בו תנאים שנקבעו לגביו כדין, ימסור לנוהג בו הודעה (להלן - הודעת אי-שימוש) שבה יפורטו הפגמים ברכב או התנאים שלא נתמלאו ברכב, לפי הענין, יודיע על כך לרשות הרישוי ויעביר לה את רשיון הרכב שניתן לו על ידי הנהג. רשאי שוטר כאמור בתקנת משנה זו לעכב את שליחת הרשיון כאמור לרשות הרישוי ל-48 שעות, ואם הוכח להנחת דעתו כי הרכב תוקן תוך 48 שעות משעת מסירת הודעת אי-שימוש לנוהג הרכב - יחזיר את רשיון הרכב לבעל הרכב או למי שנמסרה לו תעודת אי-שימוש.

() סבור שמאי רכב כי ברכב שניזוק יש נזק גולמי העולה על 60 אחוזים, ימסור לנוהג בו או לבעלו הודעה על אבדן גמור ויודיע על כך לרשות הרישוי בטופס שנקבע, וכן יעביר את רשיון הרכב לרשות הרישוי.

(ג) החליטה הרשות שעל פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), תש"ם-1980, לשנות הודעת אי שימוש שמסר שמאי רכב, תודיע על כך לרשות הרישוי בטופס שנקבע.

(ד) לא ישתמש אדם ברכב שעליו נמסרה הודעת אי שימוש, אלא לשם נסיעה לתיקונו או למילוי התנאים שפורטו בה וכן כדי להביאו למשרד הרישוי לשם עריכת בדיקה נוספת.

(ה) נוכחה רשות הרישוי על פי בדיקה נוספת, כי הפגמים שפורטו בהודעת אי השימוש תוקנו, את הודעת אי השימוש ותחזיר את רשיון הרכב, למעט במקרה שבו הרכב נקבע בידי שמאי רכב כרכב באבדן גמור.

(ו) רשות הרישוי לא תחזיר ולא תחדש רשיון רכב שנקבע בידי שמאי רכב כרכב באבדן גמור.

תקנה 308 לתקנות התעבורה

על פי תקנה זו, כל רכב אשר כתוצאה מתאונה נמצא על ידי בוחן המשטרה כאינו כשיר לתנועה יֻרד מהכביש ורישיונו יפסל לאלתר.

ישור תנועה זמני ינתן רק לשם שינוע הרכב לצורך תיקונו, לעתים יקבע הבוחן כי יש לשנע את הרכב הפגוע בגרירה בלבד.

לאחר תיקון הנזק, צריך הרכב לעבור סדרה של בדיקות והליכים על מנת לשוב ולנוע על הכביש.

ראשית, ולאחר שתוקן, יש להביא את הרכב לבדיקה במעבדת רכב מוסמכת המצויה תחת פיקוח של אחד הגופים המורשים לפקח במדינה מכון התקנים הישראלי והטכניון, לשם ביצוע בדיקה מקיפה לאיכות התיקון ובטיחות הרכב .


הבדיקה עצמה מתבצעת בכמה שלבים:

בדיקת האישורים והרישיונות- הבודק מאמת את רישיונות הרכב אל מול הרכב ומאמת את אישורי התיקון המונפקים מהמוסך המתקן וזאת כדי להקפיד כי הרכב תוקן על ידי מוסך מוכר ומורשה על ידי משרד התחבורה.

כמו כן נבדק טופס ההורדה כדי לאמת שאכן קיימת אפשרות החזרת הרכב לכביש והורדת הרכב אינה לצמיתות בעקבות נזק של אובדן גמור.

בדיקת בלמים- מערכת הבילום של הרכב נבדקת על ידי מד בלם בדומה למבחן השנתי, וטופס ממוחשב מונפק עם תוצאות הבדיקה.

בדיקת אורות- בדיקת אורות לכיוון האור ועוצמתו. בדומה למבחן השנתי

טופס ממוחשב יונפק עם תוצאות הבחינה.

בדיקת שלדה ממוחשבת- הרכב ייבדק על ידי מכשיר ממוחשב לבדיקת שלדה המשווה נתוני יצרן כפי שהם מסופקים על ידי יצרני הרכב, אל מול הרכב הספציפי הנבדק. בתום הבדיקה יונפק דו"ח בדיקה ממוחשב המציין את מידות היצרן אל מול מידות הרכב הנבדק ומציין את מידת הסטייה, אם קיימת, ואת כיוונה.

חשוב! בדיקה שלא על ידי מכשיר בדיקה כפי שתואר לעיל אינה חוקית על ידי תקנות משרד התחבורה ואינה קבילה.

בדיקת פרונט- על הרכב תבוצע בדיקת זוויות היגוי ממוחשבת, אל מול נתוני יצרן וזאת כדי לוודא כי זוויות ההיגוי תקינות, בתום הבדיקה יונפק טופס המציין את זוויות ההיגוי של הרכב הנבדק אל מול נתוני היצרן, תוך ציון הסטייה אם ישנה.

בדיקה ויזואלית- הבדיקה החשובה מכולן, כאן יבואו לידי ביטוי ניסיונו ומידת מקצועיותו של הבודק. בבדיקה זו הבודק בודק את הרכב בנסיעה על מנת לאתר ליקויים בהתנהגות הדינאמית של הרכב, חופשים שונים, ורעשים שאינם רעשים טבעיים. בסיום נסיעת המבחן נבדק הרכב באופן ויזואלי כדי לאבחן סדקים ועיוותים בשלדה או באחד ממכלולי הרכב, תקינות צמיגים, איכות התיקון, חוסר בפיני אבטחה או בברגים, הידוק ברגים ומכלולים וכן מחברי צנרת ותושבות גומי.

בסיום הבדיקה תונפק "הודעה בדבר תקינות" ממעבדת הרכב או מכון הבדיקה, ראה דוגמא.

חשוב! יש לוודא ראשית כי מכון הבדיקה או מעבדת הרכב מאושרים על ידי משרד התחבורה והגופים המפקחים לביצוע בדיקות לסוג הרכב הנבדק, פרטי, מסחרי,

משא (מעל 4000 ק'ג) או דו גלגלי. בדיקה על ידי גוף שאינו מאושר לבדיקת סוג רכב מסוים אינה קבילה, אינה מספקת הגנה משפטית, ואינה תאפשר החזרת הרכב לתנועה על הכביש. יש להקפיד על כך הקפדה יתרה.

לאחר הבדיקה במכון או מעבדת הרכב וקבלת "הודעה בדבר תקינות" (מצ"ב דוגמא)

יש להביא את הרכב למבחן רישוי באחד ממכוני הרישוי בהם מבצעים מבחן שנתי, (טסט).

בסיום הבדיקות הן של מעבדת הרכב והן של מכון הרישוי יש לגשת "לעמדה אחת"

באחד ממשרדי הרישוי לשם בחינת הטפסים וזיהוי הרכב , רק לאחר שאומתו הטפסים

מעבדה מאושרת, בחינה כהלכה, ואומתו מספר שלדה ומנוע, מונפקים רישיונות רכב חדשים, והרכב רשאי לשוב לנוע חזרה על הכביש.